KASUTUSTINGIMUSED

 

  1.                   Mõisted ja üldsätted

1.1.            Veebikeskkonna www.viinahuuto.com kasutamisel kasutatakse allpool toodud mõisteid järgnevas tähenduses:

1.1.1.      Portaal – Haldaja poolt hallatav veebikeskkond www.viinahuuto.com, mis sisaldab hulgaliselt ja erinevas variatsioonis pakkumisi alkohoolsete jookide, tubakatoodete (sh elektroonilise sigarettide), karastusjookide, suupistete (edaspidi ühiselt nimetatud Toode) müügi kohta;

1.1.2.      Haldaja – Ettevõte, mis pakub tooteid/teenuseid läbi käesoleva Portaali.

1.1.3.      Kasutaja – füüsilisest isikust Portaali kasutaja, kes on vähemalt 18-aastane;

1.1.4.      Isikuandmed – Portaalis Teenustekasutamise käigus Kasutajate kohta tekkivad andmed, sh ka ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja/või isikukood, sugu, vanus, kontaktandmed ja muu Portaali kasutamise käigus teatavaks saanud info ning mis on mis on konkreetse Kasutajaga seostatavad;

1.1.5.      Teenused – Haldaja poolt Portaalis kajastatud Toodete soetamiseks avaldatud pakkumised, mille alusel on Kasutajal võimalik sõlmida Haldajaga müügileping Toodete soetamiseks Portaalis näidatud hinnaga.

1.1.6.      Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud käesolevad Portaali kasutamise kasutustingimused, mis kehtivad Portaali kasutamisel ning osapoolte vahelises suhtluses. Kasutustingimused reguleerivad Portaali kasutamisel Kasutaja ja Haldaja vahelist õigussuhet ning on mistahes Portaali kasutamisest tulenevate Kasutaja ja Haldaja vaheliste kokkulepete osaks.

1.1.7.      Leping – Kasutaja ja Haldaja vahel Portaalis esitatud Toodete soetamiseks sõlmitav müügileping, mis annab Kasutajale võimaluse omandada Toode Portaalis kajastatud hinnaga.

1.1.8.      Mitteaktiivne konto – Haldaja loeb mitteaktiivseks konto, mida Kasutaja ei ole kasutanud 12 kuu jooksul.

1.1.9.      Muu isik – Isik, kes esitab Portaali vahendusel tellimuse ilma Portaalis end Kasutajaks registreerimata, s.t. teostab ostu n.ö Portaali külalisena ja kes on vähemalt 18-aastane.

 

  1.                   Portaali kasutamine

 

2.1.            Enne Portaali kasutamist kohustub Kasutaja põhjalikult tutvuma Kasutustingimustega ning neist Portaali kasutamisel kinni pidama. Haldajal on igal ajal õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta. Kui Kasutaja esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

2.2.            Portaali kasutamiseks võib isik enda Kasutajaks registreerida. Kasutaja tagab, et Portaalis avalikustatud ja sisestatud andmed on täpsed, õiged, täielikud ning asja- ja ajakohased. Kasutaja kinnitab Portaali kasutajaks registreerumisel, et ta on vanem kui 18-aastane.

2.3.            Portaali Kasutajaks registreerimisel on vajalik valida nii kasutajatunnus kui ka salasõna ning Kasutaja kohustub hoidma Portaali kasutamiseks vajalikud koodid ja salasõnad ning kasutustunnused salajas ning sellisel viisil, et need ei satuks kolmandate isikute kätte. Juhul kui Kasutaja rikub eelnimetatud kohustust, siis vastutab Kasutaja solidaarselt kohustuse rikkumisega kolmandate isikute poolt Haldajale tekitatud kahju eest.

2.4.            Kui Kasutajal on tekkinud kahtlus, et tema salasõna võib olla sattunud kolmandate isikute valdusesse, siis on Kasutajal kohustus viivitamatult teavitada selles Haldajat ja muuta oma salasõna.

2.5.            Portaali kasutajakontod on isiklikud, st Kasutajal on keelatud anda kolmandale isikule oma andmeid Portaalist Teenuste soetamiseks. Samaaegselt võib Kasutaja olla sisselogitud ühe konto vahendusel.

2.6.            Portaali kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Portaali kaudu Teenuste osutamist Kasutajatele sh Portaali ebamõistlik või ebaproportsionaalne koormamine. Haldaja loeb ebamõistlikuks või ebaproportsionaalseks koormamiseks mistahes pahavara kasutamist tellimuste esitamiseks.

2.7.            Kasutaja poolt Portaali sisestatud ja/või avalikustatud info ei tohi sisaldada viirusi või muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda teiste Kasutajate arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida Portaali normaalset funktsioneerimist.

2.8.            Haldajal on õigus ajutiselt või lõplikult sulgeda Kasutaja konto, kui Kasutaja on eiranud käesolevates Kasutajatingimustes sätestatud kohustusi või kui Kasutaja konto vahendusel on toime pandud seaduserikkumine. Haldajal on õigus sulgeda Mitteaktiivsed kontod.

2.9.            Haldajal on õigus arendada ja uuendada Portaali, sh arendada ka Portaali toimimiseks vajalikku Tarkvara, selleks et pakkuda Kasutajatele parimat teenust. Haldaja võib täiendada enda nimel väljastatavate arvete vormi (sh lisada arvetele täpsustusi ja/või selgitusi Teenuste iseloomu kohta). Portaalis arvetega tutvumisel genereerib Portaal arve automaatselt ja igakordselt uuesti vastavalt Haldaja poolt kehtestatud nõuetele. Kasutustingimustega nõustumisega ja Portaali kasutamisega Kasutaja ja Muu isik kinnitavad, et Portaali kaudu kättesaadavate Teenuste iseloom ja vorm võivad aeg-ajalt muutuda ning Kasutaja või Muu isik ei oma sellest tulenevalt Haldaja vastu mingeid nõudmisi ega pretensioone.  

 

  1.                   Tellimused

3.1.            Portaalis on avalikustatud Toodete pildid ning hinnad, mis on käsitatav ettepanekuna pakkumise esitamiseks. Portaalis avaldatud Toodete osas loetakse müügileping sõlmituks, kui Kasutaja või Muu isik (käesolevas punktis ühiselt nimetatud Ostja) on valinud endale sobivad Tooted välja, lisanud need ostukorvi, tasunud tellimuse eest ning Ostja või Ostja poolt volitatud esindaja (transportöör) on Toodetele kauplusesse järele tulnud. Müügilepingu sõlmimine toimub Haldaja kaupluses.

3.2.            Alkoholi ja tubakatooteid (sh tubakatootega seonduvaid tooteid) müüakse ainult isikutele, kes on kinnitanud, et nad on vähemalt 18-aastased. Portaali kaudu tellimuse esitamisel kontrollitakse isiku vanust alkoholi ja tubakatoodete üleandmisel. Haldaja ei anna tooteid üle isikule, kes ei ole vähemalt 18-aastane.

3.3.            Haldaja saadab müügilepingu sõlmimisel Ostjale e-postiga müügilepingu olulised tingimused: tellitud kauba nimetus, kogus, hind, arve number ja arve saaja isik. Ostjale saadetakse e-posti aadressile ka hüperlink Portaalile, mille vahendusel on Ostjal võimalik tutvuda oma tellimusega ning soovi korral laadida endale arvutisse arve koopia. Ostja jaoks on õigusliku tähendusega üksnes vahetult pärast tellimuse esitamist alla laetud arve.

3.4.            Müügilepingu alusel läheb tellitud Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle kauba üleandmisel Ostjale või tema poolt volitatud transporditeenuse osutajale. Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle Haldaja kaupluses.

Juhul kui tellimusel ilmnevad puudused, mis on tingitud Toote transpordist, siis on Ostja kohustatud esitama pretensiooni enda poolt valitud transpordi korraldajale. Juhul kui kauba puudus (sh kui tegemist on ebaõige Tootega) esines kauba üleandmisel transpordi korraldajale, siis kohustub Haldaja pakkuma soodustust uue tellimuse korral või tegema hinnaalandust käesolevale tellimusele.

3.5.            Portaalis avaldatud tootepildid on illustratiivsed. Müügilepingu sõlmimisega kinnitavad pooled, et müügilepingu eseme mittevastavus Portaalis avaldatud illustratiivsele pildile ei ole käsitatav lepingu eseme puudusena ega müügilepingust taganemise alusena.

3.6.            Portaalis kajastatud Toodete hinnad sisaldavad Läti Vabariigis kohaldatavat käibemaksu ning alkoholi või tubaka aktsiisi. Toote hinnad ei kajasta Ostja poolt valitud transpordi liigile vastavat kulu.

3.7.            Ostjal saab taganeda 12. tunni (k.a.) jooksul tellimuse tegemisest tühistamistasuta v.a. panga ülekannetega seotud teenustasud (üldjuhul 1,5%-3,5% sõltuvalt teenuspakkujast). Pärast 12. tunnist perioodi lisandub panga teenustasudele 5% tühistamistasu ostu algsummast. Haldaja hoiab tellitud tooteid oma valduses 30 päeva (k.a.). 30 päeva möödumisel muudetakse tellimuse staatus ''Pending'' ning peale nimetatud perioodi tühistamistasu on 25% lisaks pangateenustasudele ostu algsummast. Tellimusele järele tulles peale 30. päeva Ostjale või Ostja poolt volitatud isikule ei kohaldata hoiustamis- või muid teenustasusid.

3.8.            Tulenevalt Euroopa Liidu direktiivist 2011/83/EL ei ole Ostjal õigust tagastada Portaalist tellitud tooteid, kui Kasutaja on avanud pakendi. Vale või defektiga kauba saab Kasutaja või Muu isik välja vahetada arve alusel.

3.9.            Kui Ostja poolt tellitud konkreetse toote tarnimisel esinevad Haldajast sõltumatud asjaolud, siis on Haldajal õigus vahetada kaup teise samaliigilise kauba vastu, millel on kas sama või kõrgem väärtus, et see Ostjale toimetada.

 

  1.                   Toodete transport

 

4.1.            Haldaja ei korralda Portaali vahendusel pakutud Toodetele transporditeenust. Kasutaja või Muu isik vastutab ostetud kauba transpordi korraldamise eest vastavalt oma äranägemisele. Toodete transpordi leping on eraldiseisev käesolevast müügilepingust. Kasutaja või Muu isik kinnitavad, et Haldaja ei ole transpordilepingu osapooleks.

4.2.            Haldaja võib abistada Ostjat kauba transpordi korraldamisel. Portaali vahendusel on Kasutajal või Muul isikul võimalik valida talle kõige sobilikum tarneviis. Ostja abistamist transpordi korraldamisel ei käsitleta Toodete transpordi korraldamisena Haldaja poolt.

4.3.            Ostukorvis on võimalik Kasutajal või Muul isikul tutvuda ja teha valik kauba kättesaamiseks. Ajakohane informatsioon on nähtav ostukorvis.

4.4.            Kasutaja või Muu isiku poolt volitatud Toodete vastuvõtja või transportööri korral on saatja Kasutaja või Muu isik, kes on märgitud nimetatud Toodete arvele.

 

  1.                   Vastutus

5.1.            Tellimuste transpordil välisriiki vastutab Kasutaja või Muu isik Tellimuste sihtriigi poolt Tellimuste osas mistahes kohaldatavate maksude korrektse tasumise eest. Käesolevate Kasutajatingimustega nõustudes kinnitavad Kasutaja või Muu isik, et on teadlikud maksude tasumise võimalikust kohustusest Tellimuste sihtriigis ning vastutavad maksude tasumise eest. Soome Vabariigis kohaldutavate maksudega on Kasutajal või Muul isikul võimalik tutvuda järgneva hüperlingi kaudu: Loe siit (või külasta http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/netista_osta-minen/nettituonti/alkoholin_tilaaminen_netista.jsp.)

5.2.            Niivõrd kuivõrd see on seadusega lubatud, ei vastuta Haldaja allolevatel juhtudel Kasutajale või Muule isikule tekitatud mistahes kahju eest:

5.2.1.      kui Portaal ei toimi mõnes veebisirvijas;

5.2.2.      kui Portaal ei toimi ja/või ei ühilduKasutaja poolt kasutatava riist- ja/või tarkvaraga (sh kuid mitte ainult arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon, nutitelefon, operatsioonisüsteem jne);

5.2.3.      vääramatu jõu ja muude Haldajast mitteolenevate vigade või häirete eest, mis takistavad Kasutajal või Muul isikulPortaali kasutamist;

5.2.4.      kui Kasutaja internetiteenuse pakkuja ei võimalda Kasutajaleligipääsu Portaalile;

5.2.5.      kui kahju tekkis Kasutajakasutajakonto salasõna kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise või kolmandate isikute poolt kasutamisega;

5.2.6.      kui kahju tekkis Kasutaja või Muu isiku poolt tellimuste esitamisel ebaõigete või mitte täpsete andmete esitamisest.

5.3.            Eelpool loetletud Haldaja vastutuse piirangud ei välista Kasutajale või Muule isikule kohaldatavast õigusest tulenevaid imperatiivseid õigusi, millest ei ole võimalik pooltevahelise kokkuleppega kõrvale kalduda.

5.4.            Pooled kinnitavad, et Haldaja ei ole käsitletav Portaalis kajastatud Toodete tootjana ning Haldajale ei kohaldu tootja vastutust reguleerivad võlaõigusseaduse sätted.

5.5.            Kui Haldaja saab teada Portaali vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab selle või tõkestab sellele juurdepääsu või võtab aktiivselt tarvitusele muud meetmed õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.

 

  1.                   Isikuandmete töötlemine

6.1.            Haldaja tagab Kasutaja ja Muu isiku poolt esitatud isikuandmete kasutamise ja töötlemise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Haldaja võib Kasutaja ja Muu isiku andmeid kasutada Haldajaga seotud reklaami edastamisel. Haldaja ei edasta Kasutaja ega Muu isiku isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a transporditeenust pakkuvale ettevõtjale andmete kontrolliks, kui Kasutaja või Muu isik on tellinud eraldiseisvalt transpordi.

6.2.            Isikuandmeteks on andmed, mida Kasutaja või Muu isik esitab tellimuse vormistamisel või registreerimisel, sh, kuid mitte ainult  ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, krediitkaardi ja/või arveldusarve number.

6.3.            Kasutaja ja Muu isiku isikuandmete töötlejaks on Haldaja.

 

  1.                   Teenuse osutamise lõpetamine

7.1.            Haldajal on õigus keelduda Portaali vahendusel Teenuse osutamisest igaühele oma otsust põhjendamata. Haldajal on õigus valida oma lepingupartnereid omal äranägemisel Kasutajate ja kolmandate isikute nõusolekuta.

7.2.            Haldajal on õigus Teenuse osutamine koheselt ilma ette teatamata lõpetada, piirates selleks Kasutaja juurdepääsu Portaalile:

7.2.1.      kui Kasutaja tahtlikult või raskest hooletusest põhjustab Haldajale kahju;

7.2.2.      kui Kasutaja korduvalt rikub Kasutajatingimusi;

7.2.3.      Portaali sulgemisel;

7.2.4.      Teenuse osutamise lõpetamisel.

7.3.            Kasutajal on õigus igal ajal Leping lõpetada ja kustutada oma kasutajakonto, esitades sellekohase avalduse Haldaja meiliaadressil info@viinahuuto.com.

  1.                   Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

8.1.            Kasutustingimused on kättesaadavad Portaalis. Kasutustingimused on koostatud inglise keeles, kuid arusaadavuse huvides on Kasutustingimused kättesaadavaks tehtud ka teistes keeltes. Kui Kasutajatingimuste erinevate keele versioonide vahel esineb vasturääkivusi või vastuolusid, siis on ülimuslikuks ingliskeelne versioon.

8.2.            Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja järgmist:

8.2.1.      Ta on täielikult teovõimeline isik (sh vanem kui 18-aastane) ja tal puuduvad õiguslikud takistused tehingute tegemiseks, lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks, sh volitused Haldajaga Lepingu sõlmimiseks ning Portaalis pakutavate Teenuste kasutamiseks;

8.2.2.      Ta saab aru ja nõustub, et Portaali kasutamise tulemusena tehingute tegemine, sh müügilepingute sõlmimine (sh teenuse osutamine) ei hõlma Haldaja poolt transporditeenuse osutamist ning Kasutaja vastutab ainuisikuliselt tellimuste transpordi korraldamise eest.

8.3.            Haldajal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta eelkõige, kuid mitte ainult:

8.3.1.      kui see on tingitud muudatustest kehtivas õiguses või selle tõlgendamise praktikas;

8.3.2.      kui Haldaja laiendab Portaali kasutamisvõimalusi, lõpetab Portaali vahendusel Teenuse pakkumise või hakkab pakkuma uusi teenuseid;

8.3.3.      kui Haldaja peab muutma Kasutustingimusi tulenevalt jõustunud kohtulahendist või haldusaktist;

8.3.4.      kui toimuvad tehnoloogilised arengud, mistõttu on võimalik parandada Portaali haldamise ja Teenuse osutamise kvaliteeti ning turvalisust.

8.4.            Muudetud Kasutustingimused avaldatakse Portaalis ning need hakkavad kehtima alates nende avaldamise hetkest. Kasutaja suhtes hakkavad need kehtima alates hetkest, mil Kasutaja pärast Kasutustingimustega muutmist esmakordselt Portaali sisse logib.

8.5.            Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub tühiseks selle vastuolu tõttu kehtiva seadusega, siis kehtivad Kasutustingimused ülejäänud osas.

 

  1.                   Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

9.1.            Portaali ja Teenuse kasutamisest tulenevate Kasutajate ja Haldaja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Läti Vabariigi õigust.

9.2.            Tekkinud lahkhelid lahendatakse osapooltevaheliste läbirääkimiste teel.

9.3.            Lisaks on kõikidele Kasutajatele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (OnlineDisputeResolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.